Çanakkale Onsekiz Mart University

International Symposium on Economics Finance and Econometrics

Accepted Proceedings

Click for Conference Schedule

A Moral And Socioeconomic Perspective On The Reality Of Digital-Social Media
A Movement From Reality To Virtuality: An Introduction To Metaverse Techno-Economy
Abd’De Enflasyon Ve Faiz Oranı Arasında Zaman Göre Değişen Nedensellik
An Essay On The Relationship Between Modern Education And Inequality: Panel Data Analysis (2010-2019)
Analysis Of Herd Bias Of Individual Investors Trading İn Borsa Istanbul By Demographic And Investor Profiles
Analysis Of The Relationship Between Credit Default Swap (Cds) And Exchange Rates - Stock Market Closing Indices: Turkey-Brazil Analysis
Arıma, Arfıma, Fourier Arıma Ve Time Varying Ar Modellerinin Öngörü Performansının Karşılaştırılması. Türkiye Döviz Kurları Üzerine Bir Uygulama
Assessing The İmpact Of The Digital Economy On The High-Quality Development Of The Sport İndustry
Assigning Means Of Movement For Teenage Bank Customers
Avrupa Birliği’Nde İnternet Kullanımının Ekonomik Büyümeye Etkisi
Banka Kredilerinde Coğrafi Yoğunlaşma Ve Risk-Karlılık İlişkisi
Bıst Teknoloji Endeksinde Covid-19 Döneminde Oluşan Spekülatif Balonların Belirlenmesi: Gsadf Yaklaşımı
Bitcoin İle Bıst 100, Bıst Banka Ve Bıst Mali Endeksleri Arasındaki Risk Yayılımları Üzerine Bir Analiz
Boeing 737 Max Kazasının Havayollarına Etkisinin Çok Yönlü Analizi
Borsa İstanbul’Da İşlem Gören Ve Yenilenebilir Enerji Şirketlerinin Pay Fiyat Etkinliğinin Fourier Birim Kök Testleri İle Sınanması
Buğday Üretimi İle Tüketici Fiyat Endeksi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği
Covid-19 Salgının Finansal Performansa Etkisi: Düşük Maliyetli Havayolu İşletmelerinde Bir Uygulama
Çanakkale İli Tahsilat/Tahakkuk Oranları Üzerine Bir Değerlendirme
Dış Ticarette Tarım Sektörünün Önemi: Türkiye Ekonomisinde Kalkınma Ajansları Açısından Bir Değerlendirme
Dijital Dönüşüm Ve İşlem Maliyetleri
Dijital Dönüşümde Yeni Nesil Özel Ekonomi Bölgeleri: İhtisas Serbest Bölgesi
Dijital Ekonomilerde Itc Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı: İçsel Bir Büyüme Modeli Temelinde Ampirik Bir İnceleme
Dijitalleşen Dünya’Da E-Ticaretin Rolü: Türkiye Ekonomisi İçin Sektörel Bir Analiz
Do Energy Prices Really Matter For Energy Imports? The Case Of Oecd Countries
Döviz Kuru Hareketlerinin Tarımsal Dış Ticarete Etkileri: Türkiye-Ab Ülkeleri Örneği
Ekonomik Güvenin Bireysel Krediler Üzerindeki Etkileri
Endüstri 4.0 Kapsamındaakıllı Fabrikalar Ve Çalışma İlişkileri Üzerine Etkileri
Enerji Kaynakları Kullanımı Açısından Türkiye'Nin Doğu Akdeniz Politikası Ve Stratejik Konumu
Enerji Tüketiminin İktisadi Büyümeye Etkisi: Brıc Ülkeleri İçin Panel Eşbütünleşme Analizi
Financial Literacy:A Bibliometic Review
Finansal Küreselleşme Ve Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Karbon Ayak İzi Üzerindeki Etkileri: Türkiye Bulguları
Finansal Piyasalarda Blockchaın Teknolojisinin Benimsenmesinde Kritik Faktörler : Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Bwm İle Bir Değerlendirme
Finansal Piyasaların Türkiye'Nin Ekonomik Büyümesindeki Rolü
Finansallaşmanın İktisadi Büyümeye Etkisi: E7 Ülkelerinden Kanıtlar
Forecast And İnfluencing Factors Of China'S Digital Economy Development
Fourier Yaklaşımıyla Türkiye’De Yoksulluğun Belirleyicileri
Gelir Gruplarına Göre Sınıflandırılmış Sahra Altı Afrika Ülkelerinin Ekonomik Büyümesini Etkileyen Seçilmiş Makroekonomik Göstergelerin Panel Veri Analizi İle Sınanması (1990-2019)
Gelişmekte Olan Ekonomilerde Uygulanan Toprak Reformu Politikalarının Ekonomik Ve Sosyopolitik Etkileri
Gölge Bankacılığının Türkiye Ekonomisine Etkisi
HDI and PIAAC as indicators for the capacity to face the Digital Economy paradigm
Hisse Senedi Ve Tahvil Piyasalarında Yaşanan Belirsizlik Ve Seçili Finansal Göstergeler Arasındaki İlişkinin Analizine Yönelik Bir Çalışma
Impact Of Climate Change On Bıst 30 Index Using Var Model
Impact Of Nuclear Energy On Economic Growth: Evidence From Selected Asian Countries
Indxx Küresel Dijital Sağlık Endeksi İle Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Sağlık Sektör Endeksleri Arasında Oynaklık Yayılımı
Is There A Digitalization Threshold For The Effect Of Capital On Growth İn The European Union?
Is There Any Difference Between Profit-sharing Rates and Deposit Rates In Terms of Efficiency?
İktisadi Büyüme İle Bilgi İletişim Teknolojileri İhracatı Ve İthalatı Arasındaki İlişkiler: Türkiye Ve Singapur Karşılaştırması
Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Okun Yasasının Geçerliğinin Sınanması
Kriptopara Ve Teknoloji Endeksleri Arasında Volatilite Etkileşiminin Araştırılması
Küresel Belirsizlik Ve Borsa İstanbul Arasındaki Nedensellik İlişkisi
Lojistik Performans Ve İhracatın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: İleri Seviye Yükselen Piyasa Ekonomilerinden Kanıtlar
MIST Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Dijitalleşme Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi
Mscı- İslami Borsa Endekslerinde Balon Var Mıdır? Türkiye, Katar, Malezya Ve Hindistan Örneği
Non-Cooperative Matrix Games With Interval Payoffs
Oecd Ülkelerinde Neet’İn Makroekonomik Belirleyicileri
Oecd Ülkelerinde Sağlık Harcamaları Kapsamında Covıd-19 Vaka Verileriyle Küresel Sağlık Güvenlik Endeksinin Değerlendirilmesi
Pandemide Öğretim Üyeleri Ve Öğretim Görevlilerinin Not Verme Davranışı Gümüşhane Üniversitesinden Bulgular
Parasal Aktarım Mekanizması Bileşenlerinin Zamanla Değişen Nedensellik İlişkileri: Türkiye Örneği
Petrol Fiyatındaki Dalgalanmaların Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Petrol İhraç Eden Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi
Petrol Fiyatlarının Ve Döviz Kurunun Belirsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
Probing The Environmental Impacts Of Trade And Energy Consumption Of Pakistan: Fresh Evidence From Morlet Wavelet Coherence Transformation
Sağlık Sektöründeki Serbest Meslek Mensubu Bireylerin Yatırım Tercihlerinde Covıd- 19’Un Etkisi: Sivas İlinde Bir Araştırma
Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Üzerine Mekansal Ekonometrik Analiz
Scrutinizing The Effects Of Digital Inclusive Finance İn Promoting Farmers' Income
Sigorta Ve Reasürans Sektörleri İle İlişkili Global Risk Faktörlerinin Analizi
Spatial Financial Inclusion/Exclusion Hotspots And İts Determinants İn India: A District Level Analysis
Teknolojik Döşümün Ticarete Etkisi
Teknolojik İlerleme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Türkiye Örneği
The Effects of Istanbul Convention on Family and Femicide Rates
The Efficiency Of Turkish Labor Market
The Impact Of Digital Revolution On Employment
The Impact Of Selected Macroeconomıc Indıcators On Return On Assets In Turkısh Bankıng Sector: Fourıer Adl Coıntegratıon Test
The Magic Concept İn Customer Relationship Management: Digital Public Relations
The Nexus Of The Digitalization And Labor Productivity: A Research On Turkey
The Political Economy Of Digitalization: Has Labor Transformed?
Through A Victimʼs Eyes: A Study On Studentsʼ Perceptions Of Depreciative Remarks And How İt Affects Their Behavior
Toplum 5.0 Bağlamında İleri Teknolojilerin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş Oecd Ülkeleri Örneği
Tüketici Kredileri, Döviz Kurları, Merkez Bankası Rezervleri Ve Enflasyon İlişkisi: Türk Bankacılık Sektörü Ve Beklentiler Açısından Bir İnceleme
Tüketicilerin Online Alışveriş Kararında Etkili Olan Sosyo-Ekonomik Faktörler: Covid-19 Pandemi Süreci
Türk Üniversitelerinde İstihdam Edilen İktisatçı Akademisyenlerinin Yayın Performansının Değerlendirilmesi
Türkiye İçin Finansal Stres (Sıkıntı) Endeksinin Ölçümü Ve Fsı’Nın Enerji Fiyatlarıyla Dinamik İlişkisinin Zamana Göre Değişen Parametreli Var Yaklaşımıyla İncelenmesi.
Türkiye’De Dijital Bankacılık Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi
Türkiye’De E-Ticaret Hacminin İstihdam Ve Ekonomik Büyümeye Etkisi
Türkiye’De Sürdürülebilir Ekonomik Refah Endeksi Ve Yenilenebilir Enerji Üretimi İlişkisi: Rals-Eg Testinden Bulgular
Türkiye’De Yerli Ve Yabancı Sermaye Yatırımlarının Uzun Dönemli Büyümeye Etkileri: Teorik Yapıya Dayalı Ampirik Bir İnceleme
Türkiye’De Yeşil Ekonomi Açısından Sürdürülebilir Enerji Kaynakları’Nın Swot Analizi
Türkiye’De Yüksek Teknoloji, Kamu Harcamaları, Ekonomik Büyüme Ve Beşerî Sermaye Arasındaki İlişki Fourier Ardl Yaklaşımı
Türkiyede Enerji Tüketimini Etkileyen Faktörler
Vadeli İşlem Piyasaları İle Spot Piyasalar Arasındaki Volatilite Yayılımı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Virtual Celebrities: Cartoon Virtual Celebrities Vs Realistic Virtual Celebrities
Yabancı Portföy Yatırımları İle Vıx Korku Endeksi Ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği
Yükselen Ekonomilerde Ekonomik Büyüme, Sağlık Harcamaları Ve Eğitim Harcamalarının Yaşam Süresi Üzerindeki Etkisi